PARTICIPANTS

ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจเวียดนาม สมาคมธุรกิจชาวเวียดนามในต่างประเทศ และบรรดาสมาคมธุรกิจของไทย จากสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการเกษตรระดับแนวหน้า วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการบริการ สินค้าเข้าและส่งออก Logistic, IT เทคโนโลยี 4.0 การเงิน การธนาคาร ฯลฯ พร้อมด้วยการส่งเสริมสินค้า และการสนทนาปราศรัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ที่ประชุมจะเสริมสร้างธุรกิจการค้า ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ระหว่างเวียดนาม-ไทย พร้อมด้วย 28 ประเทศ และเขตแคว้นแดนต่างๆ

ปริมาณ

คาดว่า มีมากกว่า 100 บูท และผู้ประกอบธุรกิจกว่า 500 คน ผู้แทนสมาคมธุรกิจจากประเทศเวียดนาม พร้อมด้วยนับร้อยสมาคมธุรกิจชาวเวียดนามจากต่างประเทศ และบรรดาสมาคมธุรกิจในประเทศไทยจักเข้าร่วมการประชุม ตลอดจนพี่น้องชาวเวียดนามที่ดำเนินวิถีชีวิตในประเทศไทย ต่างเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยนิทรรศการสินค้า