PARTNER

หน่วยงานที่สำคัญในการจัดงาน

สมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามโพ้นทะเล (BADOV) และสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย (BAOTV)

หน่วยงานอุปถัมถ์

กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำราชอาณาจักรไทย