Hi-Light

Với tham dự của các chuyên gia, diễn giả của Việt Nam và Thái Lan tham dự trình bày, trao đổi kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau