PARTNER

Đơn vị tổ chức :

Hiệp hội doanh nghiệp Việt kiều (BAOV) và Hiệp hội Doanh nghiệp Thái – Việt Nam (BAOTV).

Đơn vị bảo trợ :

Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan